Stichting Hulp aan Roemenië
woensdag 27 mei 2020
 
 

Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling en het actuele beleid

Doelstelling

De stichting Hulp aan Roemenië heeft het doel: het verlenen van hulp op Bijbelse grondslag en het voorzien in de materiële behoeften aan / van de inwoners van het land Roemenië, en daarnaast al het andere wat rechtstreeks of zijdeling verband hiermee houdt.

Actuele beleid

In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor verschillende dorpen (Olosig, Siniob, Sinnecolau de Munte en Poclusa) in Transylvanië. Het gaat hier voornamelijk om hulptransporten, financiële ondersteuning en landbouwprojecten.

Ongeveer twee keer per jaar gaat er een hulptransport naar Roemenië. De inhoud van dit transport staat beschreven onder de werkzaamheden van de stichting.

In sommige gevallen wordt er een financiële bijdrage voor een plaatselijk project gevraagd. Na overleg met het bestuur wordt hiermee wel of niet ingestemd.

Omdat de kerkelijke gemeente in Olosig landbouwgrond terug heeft gekregen na de val van het ijzere gordijn heeft de gemeente gevraagd om ondersteuning. Er is besloten om tarwe, mais en zonnebloemen te gaan verbouwen. De kunstmest en het zaaigoed zijn gekocht in Roemenië met Nederlandse gelden. Daarnaast heeft de stichting gezorgd voor een tractor, een zaaimachine voor mais en zonnebloemen, een zaaimachine voor tarwe, een eg, een kiepwagen en een ploeg. De goederen zijn in bruikleen gegeven. Dit project wordt al een aantal jaren geregeld door de plaatselijke predikant. Met de opbrengst uit het landbouwproject worden de machines onderhouden, nieuw zaaigoed gekocht en kunstmest aangeschaft. Het geld wat overblijft komt via de kerk ten goede aan de plaatselijke gemeenschap. Let hierbij op dat iedereen uit het dorp lid is van de kerk.

Daarnaast is een kassenproject gestart in Poclusa. Intussen zijn 2-kassen overgedragen aan de kerkelijke gemeenschap  van Cadea die o.a. groenten verbouwen voor een gaarkeuken.

In Olosig zijn 2-kassen in gebruik bij een plaatselijke tuinder. Hiermee is de afspraak gemaakt dat er jaarlijks een bedrag van de opbrengst wordt overgemaakt aan de plaatselijke kerk.

Omdat het landbouwproject goed loopt, het kassenproject een nieuwe bestemming heeft gekregen en er geen directe hulpvragen vanuit de drie dorpen zijn gekomen wil de stichting aan een nieuw project beginnen. Het nieuwe project in Târgusor starten we in samenwerking met Gipsy Mission

De werkzaamheden van de instelling

In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor verschillende dorpen in Transylvanië. Het ging hier voornamelijk om hulptransporten en financiële ondersteuning en het agrarisch project

Een of twee keer per jaar gaat er een hulptransport naar Roemenië. Een gedeelte van het transport bestaat uit fietsen. De fietsen kopen we in Nederland op en schenken we aan de verschillende dorpen. De fietsen worden in Roemenië nagekeken en zo nodig gerepareerd. Vervolgens worden de fietsen verkocht. De opbrengst van de fietsen is bestemd voor de plaatselijke gemeenschap.

Kleding is een ander onderdeel van het transport. De in Nederland ingezamelde kleding wordt voor een klein bedrag verkocht aan de inwoners van de verschillende dorpen. Het kleine bedrag is ingesteld om ervoor te zorgen dat alles ordelijk verloopt en de verdeling eerlijk verloopt.

Meubels en serviesgoed wordt ook vervoerd naar de verschillende gemeenten in Roemenië.

De gemeenteleden die belijdenis afleggen krijgen van de kerk een Bijbel. Deze Bijbels geven we als stichting als gift aan de gemeente van Olosig.

Het transport wordt uitgevoerd met een vrachtwagen die we met meerdere stichtingen

gekocht hebben.

In het afgelopen jaar is de kerk van het dorpje Olosig opgeknapt. Hieraan hebben we een financiële bijdrage geleverd. Overbodige kerkbanken, van een kerkelijke gemeente uit Middelburg, zijn geschonken aan deze gemeenten. De transportkosten zijn betaald door de stichting.

In 2012 zijn we op zoek gegaan naar een nieuw project.  Als bestuur hebben we besloten om het project Târgusor te sponsoren en we willen hierbij gebruik maken van de kennis en kunde van Gipsy Mission.

Het project in Târgusor is gestart in 2012 met twee klassen waarin naschoolse huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan zigeunerkinderen. We gaan een project onder zigeunerkinderen financieel ondersteunen. Met de geboden financiële steun is het voor meer zigeunerkinderen mogelijk om naar de naschoolse opvang te gaan. Bij de naschoolse opvang worden de kinderen geholpen met het huiswerk, ze leren hygiëne regels, krijgen ze schone kleren na een goede douchebeurt en een volledige maaltijd.

Tevens worden de kinderen er bekend gemaakt met de Bijbelse inhoud.

Op de lange termijn hopen we dat kinderen van deze bevolkingsgroep ook vervolgonderwijs gaan volgen en daarna een volwaardige baan zullen vinden zodat zij niet langer het uitstoot van de maatschappij zijn. Het project te Târgusor zal worden uitgevoerd door een lokale partnerorganisatie van Gipsy Mission. De beleidsmatige contacten met de partnerorganisatie worden onderhouden door Gipsy Mission.

Ongeveer één keer per jaar worden de verschillende gemeentes bezocht. Tijdens dit bezoek wordt er besproken waar behoefte aan is. Daarnaast wordt er gekeken of de geschonken middelen nuttig worden gebruikt.

Voor het nieuwe project leveren we hoofdzakelijk een financiële bijdrage. De besteding van de geschonken financiën worden voornamelijk gecontroleerd door Gipsy Mission. We hebben wel het voornemen om jaarlijks een bezoek te brengen aan het project zodat we zelf ook kunnen zien dat het geschonken geld een goede besteding krijgt.

De wijze waarop de instelling de fondsen wil verwerven

Tijdens het kalenderjaar hebben we verschillende acties waarmee we geld inzamelen.

In de winterperiode (februari) houden we een collecte in de gemeente Aagtekeke en omgeving.

In de eerste week van de bouwvak organiseren we een verkoping. We verkopen tweedehands meubels, kleding en boeken. Daarnaast staan er verschillende bedrijven uit de buurt die een deel van de omzet schenken.

In de maand december verkopen we in Aagtekerke kerststol, banketstaaf en tulband.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren

Een van de bestuursleden zorgt voor de financiën. Elke vergadering zorgt hij voor een financieel overzicht. Op deze manier heeft iedereen het overzicht en kunnen er meerdere keren per jaar vragen gesteld worden over de financiën.

Ten alle tijden willen we een financiële buffer aanhouden zodat we in kunnen springen op een directe hulpvraag uit de verschillende gemeenten waar we contact mee hebben.

Nadat het kalenderjaar is afgesloten gaan twee bestuursleden op bezoek bij de beheerder van de financiën. Dan worden allen inkomsten en uitgaven gecontroleerd aan de hand van de bewaarde facturen. Als de twee bestuursleden hun goedkeuring geven dan worden alle documenten verzonden naar de accountant die een financieel jaarrapport opstelt.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden

Zodra er gevraagd wordt om een financiële bijdrage uit Roemenië dan wordt dit eerst besproken met alle bestuursleden. Als hulpmiddel hierbij wordt er een financieel overzicht gemaakt zodat duidelijk is of andere bestedingen van de middelen niet in gevaar komen. Wanneer van toepassing, wordt een begroting gevraagd van het project.

Voor de samenwerking met Gipsy Mission hebben we als bestuursleden een bedrag per jaar vastgesteld waarop Gipsy Mission kan rekenen. Zij vertalen dit bedrag naar het aantal kinderen die kunnen worden opgenomen in het onderwijsproject. Na ieder jaar van deelname wordt de hulpvraag geëvalueerd.